Sanasto

Sanasto2017-05-22T08:37:37+00:00

Sanasto

Akatisia
Jatkuva käveleminen edestakaisin ja kyvyttömyys istua hiljaa paikoillaan. Jos sairastunut pakotetaan istumaan paikoillaan, se aiheuttaa erittäin voimakasta ahdistuneisuutta ja levottomuutta.

Akuutti skitsofrenia
Tällä tarkoitetaan skitsofreniajaksoa, jossa oireet ovat vaikeimmillaan, eli niin kutsuttua akuuttivaihetta.

Alogia
Puhekyvyttömyys. Alogia on skitsofrenian ”negatiivinen” oire.

Ammatinvalinnanohjaus
Ohjaus ja neuvonta, jonka tavoitteena on auttaa sairastunutta etsimään työtä ja kouluttautumaan johonkin työhön.

Anhedonia
Kyvyttömyys nauttia asioista, jotka ovat aikaisemmin tuottaneet mielihyvää.

Avohoitopotilas
Henkilö, joka käy sairaalassa saamassa hoitoa, esimerkiksi lääkitystä tai terapiaa. Avohoitopotilas ei tarvitse varsinaista sairaalahoitoa.

Deluusio
Harhaluulo. Pinttynyt uskomus, jolla ei ole todellisuuspohjaa ja jota vastakkaiset perustelut tai todisteet eivät horjuta. Yleisiä harhaluuloja voivat olla esimerkiksi, että henkilö uskoo olevansa kuuluisa, että häntä vainotaan tai että hän kykenee poikkeuksellisiin suorituksiin. Harhaluulot liittyvät usein Jumalaan tai uskontoon.

Depot-injektio
Pitkävaikutteinen lääkeruiske (pistos), joka annetaan kahden – neljän viikon välein. Kun psykoosilääke annetaan depot-injektiona, sitä ei tarvitse muistaa ottaa päivittäin.

Dopamiini
Aivojen kemiallinen välittäjäaine, joka vaikuttaa mielihyvän kokemuksiin ja muihin tunteisiin. Monien skitsofrenian oireiden arvellaan johtuvan siitä, että dopamiinia on joissakin aivojen osissa liikaa ja toisissa liian vähän. Useimpien psykoosilääkkeiden vaikutus perustuu siihen, että ne joko estävät dopamiinin vaikutusta aivoissa tai tasapainottavat aivojen dopamiinipitoisuutta.

Ekstrapyramidaalioireet
Liikehäiriöt, kuten hallitsematon vapina, tärinä, levottomuus ja kasvojen pakkoliikkeet. Ekstrapyramidaalioireet (joita joskus kutsutaan myös EPS-oireiksi) ovat vanhempien, perinteisten psykoosilääkkeiden haittavaikutuksia.

Uuden polven-  tai atyyppinen psykoosilääke
Skitsofrenian hoidossa käytettävä psykoosilääketyyppi. Useimmat uuden polven psykoosilääkkeet tulivat markkinoille 1990-luvulla, ja niillä on vähemmän haittavaikutuksia kuin perinteisillä psykoosilääkkeillä. Niitä pidetään yleisesti skitsofrenian ensisijaisena hoitomuotona.

Energiattomuus
Kyvyttömyys aloittaa tai viedä loppuun tavanomaisia rutiinitehtäviä. Skitsofrenian ”negatiivinen” oire.

Geneerinen nimi
Lääkeaineen yleiseen käyttöön hyväksytty nimi, molekyylinimi. Geneerinen nimi viittaa lääkkeen kemialliseen koostumukseen. Tässä opaskirjassa kaikista lääkkeistä käytetään niiden geneeristä nimeä. Lääkkeiden valmistajat markkinoivat kuitenkin lääkkeitä niiden valmistenimillä eli niin kutsutuilla kauppanimillä. Kauppanimi ei ole juuri koskaan sama kuin geneerinen nimi.

Genetiikka
Perinnöllisyystiede. Tieteenala, joka tutkii periytymisen periaatteita ja mekanismeja, erityisesti tapoja, joiden kautta erilaiset ominaisuudet periytyvät vanhemmilta lapsille. Perintötekijöillä saattaa olla merkitystä skitsofrenian kehittymisessä. Perimän osuutta skitsofrenian synnyssä tutkitaan jatkuvasti.

Hoitomyöntyvyys
Lääkkeiden ottaminen lääkärin määräämää annostusta ja hoito-ohjelmaa noudattaen. Toisinaan puhutaan myös sitoutumisesta hoitoon.

Jakautunut persoonallisuus
Ks. Sivupersoonahäiriö

Katatonia tai katatoninen käyttäytyminen
Täydellinen reagoimattomuus ympäristöön. Henkilö saattaa jäykistyä tiettyyn asentoon tai vaikuttaa ”halvaantuneelta” tai näyttää olevan transsitilassa.

Kognitio
Tajunnan sisältö. Ajatteluun, muistamiseen ja tiedon käsittelyyn osallistuvat aivotoiminnot.

Krooninen skitsofrenia
Skitsofrenian katsotaan olevan krooninen, kun oireet jatkuvat pitkään.

Kuntoutus
Kuntoutusohjelmia suunniteltaessa tavoitteena on pyrkiä palauttamaan aikaisempi toimintakyvyn taso invalidisoivan sairauden, vamman, riippuvuuden tai vankilatuomion jälkeen. Tavoitteena on opettaa taitoja, joiden avulla henkilö pystyy elämään itsenäistä elämää.

Leimautuminen
Psyykkisten sairauksien yhteydessä leimautumisella viitataan ympäristön kielteisiin asenteisiin psyykkisesti sairastuneita ihmisiä kohtaan, mikä ilmenee usein näiden ihmisten huonona kohteluna erilaisissa tilanteissa.

Lyhytvaikutteinen injektio
Psykoosilääke annetaan lyhytvaikutteisena ruiskeena eli injektiona yleensä kriisitilanteissa, kuten akuuteissa psykooseissa, kun oireet on saatava nopeasti hallintaan. Lääkkeen vaikutus kestää yleensä 12–24 tuntia.

Metabolia
Aineenvaihdunta. Elimistön kudoksissa tapahtuvat fysikaaliset ja kemialliset muutokset, joiden vaikutuksesta erilaiset aineet, esimerkiksi ravinnosta saatavat ravintoaineet, muuttuvat sellaiseen muotoon, että ne voivat imeytyä verenkiertoon ruoansulatuksen jälkeen. Tähän prosessiin kuuluu myös ravinnon kulkeutuminen suolistosta erittäviin elimiin, kuten munuaisiin ja maksaan. Diabetes (”sokeritauti”) ja korkea kolesteroliarvo ovat aineenvaihduntahäiriöitä, joita usein esiintyy skitsofreniaa sairastavilla.

Negatiiviset oireet
Skitsofreniaoireiden ryhmä, johon kuuluvat esimerkiksi tahdottomuus, keskittymiskyvyttömyys ja eristäytyminen perheestä ja ystävistä. Näitä oireita pidetään toisinaan vaikeahoitoisempina kuin positiivisia oireita, ja ne ovat usein syynä yksinäisyyden ja eristyneisyyden tunteisiin, joita monilla skitsofreniaa sairastavilla esiintyy. Joidenkin skitsofrenian negatiivisten oireiden arvellaan johtuvan liian pienestä dopamiinipitoisuudesta tietyissä aivojen osissa.

Neuroleptit
Psykoosilääkkeiden aikaisempi nimitys, jota käytetään edelleen hyvin paljon (ks. Psykoosilääkkeet).

Pitkävaikutteinen (depot) injektio
Pitkävaikutteisena ruiskeena eli niin kutsuttuna depot-injektiona annettu lääke vapautuu vähitellen lihakseen. Sitä käytetään yleensä silloin, kun sairastuneen on vaikea ottaa lääkkeensä lääkärin määräämällä tavalla tai kun hän kieltäytyy lääkityksestä. Injektiot voidaan antaa 2–4 viikon välein.

Positiiviset oireet
Oireryhmä, johon kuuluvat aistiharhat eli hallusinaatiot (esim. näkö-, kuulo-maku- tai hajuharhat), harhaluulot (uskominen asioihin, jotka eivät voi olla totta) ja vainoharhaisuus (erittäin voimakas epäluuloisuus). Nämä oireet voivat olla erittäin kiusallisia niistä kärsivälle ihmiselle, mutta psykoosilääkkeet tehoavat niihin yleensä hyvin.

Psykiatri
Psykiatrian erikoislääkäri. Psykiatrit ovat lääkäreitä, jotka ovat erikoistuneet mielenterveyden häiriöiden hoitoon, ja heillä on skitsofrenialääkityksen määräämiseen tarvittava pätevyys. Vrt. Psykologi.

Psykiatria
Lääketieteen erikoisala, joka keskittyy mielenterveyden ja tunne-elämän häiriöiden tutkimiseen, diagnosointiin, ehkäisyyn ja hoitoon.

Psykiatrian sairaanhoitaja
Erikoissairaanhoitaja, joka on erikoistunut psykiatristen sairauksien ja mielenterveyshäiriöiden hoitoon.

Psykoanalyysi
Psykiatri Sigmund Freudin kehittämä keskusteluterapian muoto, jossa tämänhetkiset ongelmat pyritään selvittämään analysoimalla esimerkiksi unia ja lapsuuden kokemuksia. Se perustuu käsitykseen, jonka mukaan ihmisen ongelmat johtuvat pääasiassa hänen tiedostamattomista vieteistään ja kielteisistä varhaislapsuuden kokemuksistaan.

Psykologi
Psykologiaa opiskellut ja siitä tutkinnon suorittanut henkilö. Potilaiden hoitoon osallistuvia psykologeja kutsutaan kliinisiksi psykologeiksi. He voivat antaa psykoterapiaa, mutta heillä ei ole oikeutta määrätä lääkkeitä. Vrt. Psykiatri.

Psykologia
Ihmisen psyykkisiä toimintoja ja käyttäytymistä tutkiva tieteenala.

Psykoosi
Vaikea mielenterveyshäiriö, jossa henkilön heikentynyt kyky ajatella, vastata tunteisiin, muistaa, kommunikoida, tulkita todellisuutta ja käyttäytyä asianmukaisesti vaikeuttaa hänen kykyään selviytyä normaaleista arkielämän vaatimuksista.

Psykoosilääke
Skitsofrenian hoidossa käytettävien lääkkeiden yleisnimitys. Nämä jaetaan yleensä ”perinteisiin” ja ”uuden polven tai atyyppisiin” psykoosilääkkeisiin.

Psykosomaattinen sairaus
Fyysiset oireet, jotka eivät johdu elimellisestä sairaudesta vaan esimerkiksi stressistä tai jostakin muusta psyykkisestä tekijästä.

Psykoterapia
Psyykkisten tai tunne-elämän ongelmien hoitaminen potilaan ja terapeutin välisten keskustelujen avulla. Tukea antava eli supportiivinen terapia ja perheterapia ovat psykoterapian muotoja.

Remissio
Sairauden oireiden lievittyminen. Skitsofreniassa tämä tarkoittaa ”positiivisten” ja ”negatiivisten” oireiden osittaista tai täydellistä häviämistä.

Reseptori
Molekyylejä, jotka pystyvät reagoimaan elimistöstä tai sen ulkopuolelta tuleviin kemiallisiin tai fysikaalisiin ärsykkeisiin. Joidenkin lääkkeiden tiedetään lisäävän yhden tai useamman reseptorityypin vaikutusherkkyyttä. Toiset lääkkeet voivat puolestaan estää tai tehostaa tiettyjen reseptorien toimintaa.

Sairaudentunto
Sairaudentunto viittaa henkilön tietoisuuteen oireiden esiintymisestä ja niiden merkityksestä sekä niiden vaikutuksesta sairauteen. Sairaudentunto sinänsä ei ehkä ”paranna” sairautta, mutta oman sairauden hyväksyminen auttaa sairastunutta usein hallitsemaan oireitaan ja lievittämään niiden vaikutuksia.

Sivupersoonahäiriö
Harvinainen häiriö, jossa henkilöllä on kaksi tai useampia selvästi erillisiä persoonallisuuksia, jotka ovat usein eri-ikäisiä ja eri sukupuolta. Tämä on eri sairaus kuin skitsofrenia ja siitä täysin erillinen, mutta niitä pidetään usein virheellisesti samana sairautena.

Skitsofrenia

Mielenterveyden häiriö, jota sairastaa noin yksi prosentti väestöstä kaikkialla maailmassa. Sille ovat tyypillisiä ”positiiviset” oireet, kuten harhaluulot (deluusiot) ja aistiharhat (hallusinaatiot), ja ”negatiiviset” oireet, kuten tahdottomuus ja eristäytyminen omaisista ja ystävistä, ja ”kognitiiviset” oireet, kuten sekasortoiset ajatukset. Skitsofreniaa hoidetaan psykoosilääkkeillä ja muilla tukea antavilla hoitomuodoilla.

Sosiaalityöntekijä
Henkilö, joka on koulutettu auttamaan ihmisiä heidän sopeutumisessaan yhteiskuntaan. Tämä voi tarkoittaa esimerkiksi skitsofreniaan sairastuneelle ja hänen perheelleen annettavaa neuvontaa erilaisissa sairaudesta johtuvissa sosiaalisissa tai tunne-elämän ongelmissa.

Suojatyö
Ammatillisen kuntoutuksen muoto, jossa potilas työskentelee todellista työtilannetta vastaavissa olosuhteissa. Sopimus suojatyöpaikasta tehdään yleensä jonkin paikallisen yrityksen kanssa, ja henkilö saa koulutusta ja ohjausta työn tekemiseen. Työn laatu vaihtelee sopimuksesta ja paikallisista järjestelyistä riippuen, mutta työ on usein tehdas- tai konttorityötä. Päätavoitteena on opetella työssä tarvittavia perustaitoja, mutta usein työstä maksetaan myös pientä palkkaa.

Toimintaterapia
Terapiamuoto, johon kuuluu erilaisten taitojen kehittäminen ja tunteiden ilmaiseminen luovan toiminnan kautta, esimerkiksi käsityöt (savityöt, kuvataide, puutyöt), rooliharjoitukset, musiikki tai runonlausunta. Toimintaterapiassa voidaan kehittää myös käytännön taitoja, jotka voivat helpottaa työelämään siirtymistä.

Tunne-elämän latistuminen
Tunne-elämän latistumisella tarkoitetaan sitä, ettei sairastunut kykene tuntemaan voimakkaita tunteita tai tunteet ovat kapea-alaisia. Tämä on skitsofrenian ”negatiivinen” oire.

Tunneköyhyys
Tunteiden puuttuminen. Ääni saattaa muuttua monotoniseksi ja kasvot ilmeettömiksi.

Perinteiset psykoosilääkkeet
Ensimmäiset psykoosilääkkeet, jotka tulivat markkinoille 1950-luvulla. Perinteiset psykoosilääkkeet tehoavat hyvin skitsofrenian positiivisiin oireisiin, mutta ne aiheuttavat usein kiusallisia liikehäiriöitä, kuten vapinaa ja tärinää. Niillä on myös runsaasti muita haittavaikutuksia ja vain vähäinen vaikutus skitsofrenian negatiivisiin oireisiin. Ne eivät myöskään tehoa kognitiivisiin oireisiin.

Vertaistukiryhmä
Ryhmä ihmisiä, joka pyrkii parantamaan omaa tilannettaan keskustelemalla keskenään ja järjestämällä erilaista toimintaa. Psykoterapiaryhmistä poiketen nämä eivät yleensä ole terapeutin johtamia ryhmiä.

Ylläpitoannos
Lääkeannos, joka auttaa pitämään oireet hallinnassa, kun se otetaan säännöllisesti.